Tittel. Open Plan Office 

date. MAI 2019

BACHELOROPPGAVE

BACHELOROPPGAVEN 
Bacheloren er den avsluttende delen av min utdannelse. Som siste oppgave skulle vi selv velge tema for oppgaven og problemstilling. Vi ble rådet til å velge noe vi engasjerer oss i. Bakgrunnen for valget av temaet, kommer av at konseptet Åpent Kontorlandskap har vært mye debattert. Dette førte til at jeg ville undersøke dette kontorkonseptet nøyere. Oppgaven viser forslag til en løsning til dette utvalgte kontoret, men det er viktig å presisere at dette ikke en fasit, ettersom verken jobb eller personer er like.
KONSEPT FOR MOTTAKET AV NAV

« P e r c e p t i o n  &  A f f e c t i o n » 

Konseptet baserer seg på Navs visjon og kjerneverdier. Utformingen av mottaket, skal være imøtekommende, og underbygge følelsen av trygghet og respekt.

Affection i denne sammenheng betyr hengivenhet, ømhet og kjærlighet. (Gundersen 2018).

Perception betyr sanseinntrykk, forestilling, eller fornemmelser. I interiørarkitekturen snakker man om rom-persepsjon. Dette er vår oppfattelse av rommet, og den tredimensjonale verden som omgir oss. Vi opplever rommet med kroppen og med sansene. Sansene våre påvirkes av stimuli fra omgivelsene, og der slik vi oppfatter miljøet rundt oss. 

Persepsjonen varierer fra person til person, og derfor opplever vi rom forskjellig. Dette styres av våre tidligere erfaringer, minner og sanser (Klingenberg 2015). 

 

Det er derfor viktig når mottaket skal utformes at det tar hensyn til brukerne av det. Ettersom hver enkelt individ har sin bakgrunnshistorie og egne begrensninger. Derfor er det viktig at mottaket virket imøtekommende og trygt, uansett hvilken situasjon eller bakgrunn man har.

1.etg-1_100.png

Venteområde i mottaket.

Venteområde i mottaket.

Pc-stasjonene i mottaket

Venteområde i mottaket.

KONSEPT OPEN PLAN OFFICE

« W o r k p e r c e p t i o n »

Konseptet handler om hvordan man oppfatter og opplever omgivelsene på arbeidsplassen.

I løpet av en dag har vi opplevd en mengde med sanseinntrykk, og alle former for stimuli. Slik som lukt, lyd, det visuelle, og det taktile. Vi kan oppleve å bli bombadert med forskjellige stimuli, som vi tolker og opplever på vår egen måte. Dette er med på påvirke vår adferd og handlinger. Vår persepsjon påvirker vår adferd og tankesett (Educbal 2019).

I Prosjektet har det blitt lagt vekt på faktorer som har store innvirkninger på brukere av åpent kontrolandskap. Siktlinje, kontroll og fleksibilitet, er viktige faktorer i en kontorutforming, for at de ansatte skal kunne føle seg vel (Fyrhri, Åshild og Helena 2012)

Visualiseringen viser en person som tenker på en kontorløsning som gir en positiv arbeidsdag, med variasjon, stimulerende omgivelser, og løsninger som støtter opp under behovet kontroll.

Konseptet er utarbeidet ut ifra problemstillingen som lyder slik:

"På hvilken måte kan interiørarkitektur medvirke til positive holdninger og adferd, i et åpent kontorlandskap?.

Problemstillingen tar for seg hvordan de ansatte blir påvirket i sin arbeidshverdag, og de ringvirkningene det kan gi. Gode løsninger som er tilpasset den enkeltes virksomhet er viktig, og kan også ikke standardiseres, fordi ingen bedrifter er helt like.

Kontorlandskapet

Kontorlandskapet

Sosialsone

Kjøkken

Sosialsone og work shop 

Frittstående stillerom

Stillerom i ulik stemning og utrykk.

Hvilekrok bak frittstående stillerom

Dette er hele presentasjonsheftet med mer detaljer og info om prosjektet.

  • Eriksen Design
  • interiørarkitektnerden